Mony : Vay tiền online

Mony : Vay tiền online

Bạn đang gặp khó khăn về tài chính? Bạn không muốn vay tiền từ bạn bè? Bạn không thể vay tiền ngân hàng để giải quyết những khó khăn đó do không đủ điều kiện? Bạn cũng không thể tiếp cận khoản vay tại các công ty tài chính vì chi phí và lãi suất cao, không minh bạch?

Mony – Ứng dụng vay tiền online hàng đầu, nền tảng hỗ trợ tài chính tiêu dùng theo mô hình vay ngang hàng (peer-to-peer lending) sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề tài chính của mình một cách nhanh chóng và nhân văn.